Privacy Regelement

Als zorgorganisatie verwerken wij uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de Algemene Verordening Gegevensbeschermingswet (AVG) in acht. 

Doel en rechtsgrond

De persoonsgegevens van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers worden enkel gebruikt voor een goede uitvoering van de zorg- en dienstverlening, voor het financieel afhandelen en verantwoorden van de geboden zorg, voor kwaliteitscontrole- en verbetering en voor de goede uitvoering van het personeelsbeleid door de organisatie. Wij zullen enkel (noodzakelijke) persoonsgegevens opvragen en verwerken voor de bovenstaande doeleinden. 

Verwerken van persoonsgegevens

Bij het aangaan van de zorgovereenkomst gaat u akkoord met onze privacyverklaring en geeft u daarmee toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Santé care gaat zorgvuldig om met alle ontvangen persoonsgegevens. Deze zullen enkel verwerkt worden door personen met een geheimhoudingsplicht. 

Cliënten:

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van onze cliënten: 

 • Persoon- en identificatiegegevens
 • Gegevens vertegenwoordiger en/of contactpersoon
 • Gezondheid gegevens
 • Financiële en administratieve gegevens

Medewerkers en vrijwilligers

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens van onze medewerkers en vrijwilligers

 • Persoon- en identificatiegegevens
 • Gevolgde opleidingen en werkervaring
 • Financiële en administratieve gegevens
 • VOG

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting ons Utrecht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Als de bewaartermijn is verstreken zullen alle gegevens worden verwijderd en vernietigd. De wettelijke bewaartermijn voor het medisch dossier van cliënten is in beginsel 15 jaar na het beëindigen van zorg. De NAW-gegevens van de medewerkers zullen tot 7 jaar na het beëindigen van het dienstverband worden bewaard.

Verstrekking van persoonsgegevens

Stichting ons Utrecht houdt zich strikt aan de geldende geheimhoudingsplicht. Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren volgens de geldende privacywetgeving. Wij zullen uw persoon- en medische gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u ons hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Privacy rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u de onderstaande rechten:

 • Het recht om u gegevens in te zien (recht op inzage)
 • Het recht om u gegevens te laten wijzigen (recht op rectificatie)
 • Het recht om u gegevens te wissen (Recht op vergetelheid)
 • Het recht om minder gegevens te verwerken (Recht op beperking van de verwerking)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (Recht van bezwaar)
 • Het recht om gegevens over te laten dragen aan een ander partij (Recht op dataportabiliteit)

Indien u een verzoek wilt doen om één van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u een mail sturen naar info@stichtingonsutrecht.nl. Wij zullen binnen een maand gehoor geven aan uw verzoek. 

Vragen?

Wilt u meer weten over uw rechten omtrent privacy, lees dan ons privacyreglement. Mocht u de informatie die u zoekt niet vinden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingonsutrecht.nl. Wij helpen u graag verder.